De praktijk

Informatie voor cliënten

 

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen. Deze behandeling wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerd psychotherapeut en kan individueel of in relatiesetting plaatsvinden. Er wordt bij aanvang van de behandeling gestart met een diagnostische fase (1 à 2 gesprekken) waarin werkhypothesen gevormd worden over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek van de cliënt en de te kiezen methode. Na instemming van de cliënt met de diagnose (werkhypothese) en het behandelplan vindt de eigenlijke psychotherapie plaats in de vorm van een reeks gesprekken. Dit gebeurt door het vakkundig toepassen van psychotherapeutische methoden.

 

Klachten waarvoor psychotherapie een uitkomst kan bieden zijn:

Onbegrepen lichamelijke klachten, seksuele klachten, somberheid, wisselende stemmingen, klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis, spanningsklachten, problemen met ouder worden, slaapproblemen, angst- en dwangklachten, onzekerheid, identiteitsproblemen, relatie- en gezinsproblemen, problemen in de omgang met anderen, eetproblemen, gestagneerde rouw en werk gerelateerde problemen.

 

Aanmelding

U kunt naar onze praktijk verwezen worden via uw huisarts. In het gesprek bij de huisarts krijgt u een verwijsbrief voor psychologische (basis GGZ) of psychotherapeutische hulp (gespecialiseerde GGZ) 

U kunt zich via de email (contact@zandspoor.nl) of telefonisch rechtstreeks bij de individuele therapeut aanmelden en een afspraak maken voor een intakegesprek.

Bellen kan op alle tijden. Als wij niet in de gelegenheid zijn op te nemen kunt u inspreken en bellen wij u terug.

Aan de telefoon zullen uw persoonlijke gegevens genoteerd worden met de aanmeldingsreden en wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Als u naar het intakegesprek komt brengt u de verwijsbrief van de huisarts mee.

Tevens zijn wij van overheidswege verplicht persoonlijke gegevens van u te vragen zoals uw BSN en uw identiteitsbewijs.

 

Wat is het verschil tussen Basis- en Specialistische GGZ ?

Basis-GGZ: maximaal 750 minuten, inclusief indirecte tijd. Er is sprake van een stoornis (klachten) maar de problematiek is niet complex en er lijkt geen sprake van risico, bijvoorbeeld in de vorm van zelfverwaarlozing.

Specialistische GGZ: onbeperkt aantal sessies. Er is sprake van een stoornis (klachten) waarbij de problematiek complex is en/of er sprake is van risico. De behandeling vindt plaats in zogenoemde DBC’s (Diagnose-Behandel-Combinaties). Een DBC duurt maximaal één jaar, 365 dagen, en kan hierna zo nodig verlengd worden.

 

Wat is complex?

Als de behandeling van de klachten wordt bemoeilijkt door persoonlijkheidsproblematiek, door hinderlijke lichamelijke aandoeningen, door omgevingsproblemen zoals bijvoorbeeld geen werk/daginvulling of geen emotionele steun of praktische zorg.

 

Wat is risico?

Als er sprake is van zelfverwaarlozing, of verwaarlozing van naasten, decompensatie, geweld of ernstige automutilatie.

Via deze link komt u bij het verwijsschema binnen de GGZ.

Cliënten